Warunki użytkowania

Odkryj ważne szczegóły naszej witryny wyjaśnione

1. Prezentacja strony.

Zgodnie z art. 6 francuskiej ustawy nr 2004-575 z dnia 21 czerwca 2004 r. o zaufaniu w gospodarce cyfrowej, użytkownicy strony internetowej JeuxPornoGratuits.com są informowani o tożsamości różnych stron zaangażowanych w jej tworzenie i monitorowanie:

Właściciel: JeuxPornoGratuits
Twórca: JeuxPornoGratuits
Menedżer publikacji: contact@jeuxpornogratuits.com

Osoba odpowiedzialna za publikację jest osobą fizyczną lub prawną.
Webmaster: JeuxPornoGratuits -contact@jeuxpornogratuits.com
Host: OVH - 2 Rue Kellermann, 59100 Roubaix, Francja

2. Ogólne warunki korzystania z witryny i oferowanych usług.

Korzystanie z witryny JeuxPornoGratuits.com oznacza pełną akceptację ogólnych warunków użytkowania opisanych poniżej. Niniejsze warunki użytkowania mogą zostać zmienione lub uzupełnione w dowolnym momencie, dlatego zaleca się użytkownikom strony JeuxPornoGratuits.com regularne zapoznawanie się z nimi.

Ta strona jest normalnie dostępna dla użytkowników przez cały czas. Jednakże JeuxPornoGratuits może podjąć decyzję o przerwaniu dostępu do strony w celach konserwacji technicznej, w którym to przypadku dołoży starań, aby poinformować użytkowników o datach i godzinach interwencji z wyprzedzeniem.

3. Opis świadczonych usług.

Celem strony internetowej JeuxPornoGratuits.com jest dostarczanie informacji dotyczących wszystkich działań firmy.

JeuxPornoGratuits Firma dokłada wszelkich starań, aby informacje na stronie JeuxPornoGratuits.com były jak najdokładniejsze. Nie może jednak ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek pominięcia, nieścisłości lub brak aktualizacji informacji, niezależnie od tego, czy wynikają one z jej własnej winy, czy z winy partnerów zewnętrznych, którzy dostarczają jej te informacje.

Wszystkie informacje podane na stronie internetowej JeuxPornoGratuits.com mają charakter wyłącznie orientacyjny i mogą ulec zmianie. Ponadto informacje na stronie internetowej JeuxPornoGratuits.com nie są wyczerpujące. Podlegają one modyfikacjom od czasu ich umieszczenia w Internecie.

4. Ograniczenia umowne dotyczące danych technicznych.

Witryna korzysta z technologii JavaScript.

Witryna nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody materialne wynikające z korzystania z witryny. Ponadto użytkownik witryny zobowiązuje się do korzystania z witryny przy użyciu najnowszego, wolnego od wirusów sprzętu i aktualnej przeglądarki.

5. Własność intelektualna i podrabianie.

JeuxPornoGratuits jest właścicielem praw własności intelektualnej lub posiada prawa do korzystania ze wszystkich elementów dostępnych na stronie, w szczególności tekstów, obrazów, grafiki, logo, ikon, dźwięków, oprogramowania.

Jakiekolwiek powielanie, przedstawianie, modyfikowanie, publikowanie, adaptowanie całości lub części elementów strony, niezależnie od użytych środków lub procesu, jest zabronione, chyba że za uprzednią pisemną zgodą: JeuxPornoGratuits.

Jakiekolwiek nieautoryzowane użycie strony lub któregokolwiek z jej elementów będzie uważane za naruszenie i będzie ścigane zgodnie z postanowieniami artykułów L.335-2 i następnych francuskiego kodeksu własności intelektualnej.

6. Ograniczenie odpowiedzialności.

JeuxPornoGratuits nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody spowodowane na sprzęcie użytkownika podczas uzyskiwania dostępu do strony internetowej JeuxPornoGratuits.com, wynikające z korzystania ze sprzętu, który nie spełnia specyfikacji wskazanych w punkcie 4, lub z pojawienia się błędu lub niekompatybilności.

JeuxPornoGratuits nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie (takie jak utrata rynku lub utrata możliwości) wynikające z korzystania ze strony internetowej JeuxPornoGratuits.com.

Obszary interaktywne (możliwość zadawania pytań w obszarze kontaktowym) są dostępne dla użytkowników. JeuxPornoGratuits zastrzega sobie prawo do usunięcia, bez wcześniejszego powiadomienia, wszelkich treści zamieszczonych w tym obszarze, które naruszają francuskie ustawodawstwo, w szczególności przepisy o ochronie danych. W stosownych przypadkach JeuxPornoGratuits zastrzega sobie również prawo do pociągnięcia użytkownika do odpowiedzialności cywilnej i/lub karnej, w szczególności w przypadku wiadomości o charakterze rasistowskim, obraźliwym, zniesławiającym lub pornograficznym, niezależnie od użytego medium (tekst, zdjęcia itp.).

7. Zarządzanie danymi osobowymi.

We Francji dane osobowe są chronione ustawą nr 78-87 z dnia 6 stycznia 1978 r., ustawą nr 2004-801 z dnia 6 sierpnia 2004 r., artykułem L. 226-13 kodeksu karnego oraz dyrektywą europejską z dnia 24 października 1995 r.

Podczas korzystania z witryny JeuxPornoGratuits.com mogą być gromadzone następujące informacje: adres URL linków, za pośrednictwem których użytkownik uzyskał dostęp do witryny JeuxPornoGratuits.com, dostawca dostępu użytkownika, adres protokołu internetowego (IP) użytkownika.

W każdym przypadku JeuxPornoGratuits gromadzi dane osobowe dotyczące użytkownika wyłącznie na potrzeby niektórych usług oferowanych przez witrynę JeuxPornoGratuits.com. Użytkownicy dostarczają te informacje z pełną świadomością faktów, w szczególności gdy sami je wprowadzają. Użytkownicy strony internetowej JeuxPornoGratuits.com są informowani, czy są zobowiązani do podania tych informacji.

Zgodnie z postanowieniami art. 38 i następnych francuskiej ustawy o ochronie danych 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r., wszyscy użytkownicy mają prawo dostępu, sprostowania i sprzeciwu wobec wszelkich danych osobowych, które ich dotyczą, poprzez złożenie pisemnego i podpisanego wniosku wraz z kopią dokumentu tożsamości opatrzonego podpisem posiadacza dokumentu i określającego adres, na który należy wysłać odpowiedź.

Żadne dane osobowe dotyczące użytkownika strony internetowej JeuxPornoGratuits.com nie są publikowane bez wiedzy użytkownika, ani nie są wymieniane, przekazywane, cedowane lub sprzedawane na jakimkolwiek nośniku osobom trzecim. Tylko założenie odkupu JeuxPornoGratuits i jego praw pozwoliłoby na przekazanie wyżej wymienionych informacji ewentualnemu nabywcy, który z kolei byłby zobowiązany do zachowania i modyfikacji danych w odniesieniu do użytkownika strony JeuxPornoGratuits.com.

Strona nie została zgłoszona do CNIL, ponieważ nie gromadzi danych osobowych.

Bazy danych są chronione przepisami ustawy z dnia 1 lipca 1998 r. transponującej dyrektywę 96/9 z dnia 11 marca 1996 r. w sprawie ochrony prawnej baz danych.

8. Linki hipertekstowe i pliki cookie.

Witryna JeuxPornoGratuits.com zawiera szereg linków hipertekstowych do innych witryn, utworzonych za zgodą JeuxPornoGratuits. Jednakże JeuxPornoGratuits nie jest w stanie sprawdzić zawartości witryn odwiedzanych w ten sposób i w związku z tym nie ponosi żadnej odpowiedzialności w tym zakresie.

Przeglądanie strony internetowej JeuxPornoGratuits.com może spowodować instalację plików cookie na komputerze użytkownika. Plik cookie to mały plik, który nie pozwala na identyfikację użytkownika, ale rejestruje informacje związane z nawigacją komputera w witrynie. Uzyskane w ten sposób dane mają na celu ułatwienie późniejszego przeglądania witryny, a także są wykorzystywane do pomiaru liczby odwiedzających.

Odmowa instalacji pliku cookie może uniemożliwić dostęp do niektórych usług. Użytkownicy mogą jednak skonfigurować swoje komputery w następujący sposób, aby odmówić instalacji plików cookie:

Internet Explorer: Zakładka Narzędzia (ikona w kształcie koła w prawym górnym rogu) / Opcje internetowe. Kliknij Poufność i wybierz Blokuj wszystkie pliki cookie. Potwierdź przyciskiem Ok.

Firefox: w górnej części okna przeglądarki kliknij przycisk Firefox, a następnie przejdź do zakładki Opcje. Kliknij kartę Prywatność.
Ustaw reguły przechowywania na: użyj spersonalizowanych ustawień historii. Na koniec usuń zaznaczenie, aby wyłączyć pliki cookie.

W Safari: Kliknij ikonę menu (symbolizowaną przez trybik) w prawym górnym rogu przeglądarki. Wybierz Ustawienia. Kliknij Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji "Prywatność" kliknij "Ustawienia treści". W sekcji "Pliki cookie" można zablokować pliki cookie.

W przeglądarce Chrome: Kliknij ikonę menu (symbolizowaną przez trzy poziome linie) w prawym górnym rogu przeglądarki. Wybierz Ustawienia. Kliknij Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji "Prywatność" kliknij Preferencje. W zakładce "Prywatność" można zablokować pliki cookie.

9. Prawo właściwe i jurysdykcja.

Wszelkie spory powstałe w związku z korzystaniem ze strony internetowej JeuxPornoGratuits.com podlegają prawu francuskiemu. Wyłączną jurysdykcję mają właściwe sądy w Paryżu.

10. Główne przepisy prawa.

Ustawa nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r., zmieniona ustawą nr 2004-801 z dnia 6 sierpnia 2004 r. dotyczącą technologii informatycznych, plików i swobód obywatelskich.

Ustawa nr 2004-575 z dnia 21 czerwca 2004 r. o zaufaniu w gospodarce cyfrowej.

11. Słowniczek.

Użytkownik: użytkownik Internetu łączący się z wyżej wymienioną witryną i korzystający z niej.

Dane osobowe: "informacje umożliwiające, w jakiejkolwiek formie, bezpośrednio lub pośrednio, identyfikację osób fizycznych, których dotyczą" (art. 4 ustawy nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r.).